Chráňte svoje obchodné meno, výrobky a služby

Väčšina z nás si uvedomuje dôležitosť odlíšenia svojich výrobkov a služieb od konkurencie. Ochranná známka zabezpečuje nárok na takéto označenie a jej vlastník získava právo komukoľvek zabrániť používať označenie, ktoré by bolo s ochrannou známkou zhodné, alebo zameniteľné - podobné.

Čo je ochranná známka?

Za ochrannú známku je možné považovať akékoľvek písomné alebo grafické zobrazenie, prípadne ich vzájomnú kombináciu, ktorým je možné rozlíšiť tovary alebo služby. Niektoré krajiny umožňujú zápis aj trojrozmerných, zvukových a čuchových označení. Každý výrobok, alebo služba, ktorá je poskytovaná majú svoje charakteristické označenia, podľa ktorých ich spotrebiteľ stále pozná. Každý spokojný klient sa rád k týmto produktom znova vracia. Preto je nevyhnutné, aby takéto produkty boli ľahko odlíšiteľné a nebolo ich možné zameniť s výrobkami konkurencie. V mnohých prípadoch ochranná známka vytvára aj určítý imidž a pocit dôvery.

Registrácia ochrannej známky

Ochrannú známku je možné získať jej registráciou. Je dôležité najmä chápať rozdiel medzi obchodným menom a ochrannou známkou. Názor, že zápisom názvu do obchodného registra sa získava aj nárok na označenie výrobkov alebo sužieb je mylný. Obchodným menom je označená právnická osoba, ktorá vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Ochranná známka skôr rozlišuje tovary a služby, ktoré podnikateľský subjekt poskytuje. Pre účely registrácie však je možné použiť aj časť alebo celý obchodný názov spoločnosti.

Jedným označením môžu byť označené rôzne druhy výrobkov. Napríklad známka „shark“ môže byť použitá na výrobky zo žraločích plutiev, no iná spoločnosť ju môže používať na označenie porcelánových výrobkov. Pri registrácii ochrannej známky sa preto požaduje aj jej zatriedenie do jednej alebo viacerých tried z celkového počtu 45, tzv. Niceského triednika.

Ochrannú známku je možné registrovať ako národnú - vzťahujúcu sa len na územie niektorého štátu, európsku, ktorej pôsobnosť je na celom území Európskej únie alebo Medzinárodnú. V prípade medzinárodnej ochrannej známky si môže vlastník uplatniť právo na označenie až v takmer v 70 členských krajinách.

Priemerná doba registrácie ochrannej známky sa líši podľa jednotlivých krajín, ale bežné trvanie od podania prihlášky až do získania certifikátu je 18 mesiacov. Počas tejto doby sa skúma, či na registrované označenie nemá právo už niekto iný, prihláška sa zverejní v príslušnom vestníku a až po uplynutí doby na podanie námietok voči tejto registrácii je možné známku zaregistrovať. Existujú však účinné spôsoby ako tieto lehoty skracovať. Jedným z nich je aj správne vyplnená prihláška.

Internetové domény

Doménové mená sú internetové adresy, ktorými je tiež možné rozlíšiť výrobky a služby. V poslednej dobe vznikol rad otázok a čoraz častejšie sa vyskytujú aj prípady zneužívania doménových mien. Tieto prípady môžeme označiť pojmom „cybersquatting“. Aby bol nárok na doménové meno jednoznačný a v budúcnosti nespochybniteľný je tiež vhodné tento názov registrovať ako ochrannú známku. V prípade, že niekto doménove meno zneužíva je možné tomu v prípade vlastníctva ochrannej známky účinne zabrániť.

Označenie ochrannej známky ™ alebo ® ?

Použitie symbolov ™ alebo ® vedľa ochrannej známky sa nevyžaduje a ani nedochádza k zmene právnych účinkov. Uvedené označenia však pozorovateľom poskytujú informáciu, že označenie je zaregistrované a zároveň je upozornením, že by toto označenie nemalo byť zneužívané. Symbol ® predstavuje registrované - „registered“ označenie, symbol ™, alebo TradeMark znamená, že označenie je ochrannou známkou.

Platnosť ochrannej známky a náklady na registráciu

Platnosť ochranny je štandardne 10 rokov a je možné ju pred uplynutím predĺžiť. Náklady spojené s registráciou ochrannej známky sú nevýznamné s pomerom, akú hodnotu vlastníkovi ochranná známka prináša. Na Slovensku je poplatok za registráciu ochrannej známky 3.500 Sk (tri riedy výrobkov a služieb). Registračný poplatok za Európsku ochrannú známku je 1600 EUR (pre tri základné triedy výrobkov a služieb). Poplatky za prihlášku Medzinárodnej ochrannej známky závisia od krajín, pre ktoré má mať ochranná známka územnú platnosť. Legislatíva ako aj prípady, ktoré sa v praxi vyskytli priniesli mnohé otázky, ktorými sa treba v procese registrácie ochrannej známky zaoberať. V mnohých prípadoch aj napriek tomu, že prihláška ochrannej známky je spracovaná bezchybne, jej registrácia môže byť zamietnutá. Známe sú aj prípady, že už registrovaná známka neposkytla jej vlastníkovi účinnú ochranu, nakoľko v prihláške neuviedol náležitosti zvyšujúce jej ochranu. Preto sa potencionálnym vlastníkom ochranných známok vždy doporučuje poradiť sa so špecializovaným zástupcom, alebo spoločnosťou, ktorá sa touto problematikou zaoberá.

Spoločnosť RIMMOLUTION™ v zahraničí, ale aj na Slovensku, kde pôsobí viac ako rok spracovala niekoľko tisíc prihlášok a poskytla aj odborné poradenstvo, ktoré s prihlásením označenia súvisí.