Zákon o podmienkach výkonu volebného práva

Základné informácie o zákone, ktorí sa uplatňuje pri voľbe prezidenta SR

Voľby prezidenta Slovenskej republiky upravuje Ústava Slovenskej republiky a zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prezidenta Slovenskej republiky volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky majú občania, ktorí majú právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky (občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov veku).

Voľby prezidenta Slovenskej republiky vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr 55 dní predo dňom ich konania.

Za prezidenta možno zvoliť každého občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na jej území) a v deň voľby dosiahol vek 40 rokov.

Kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky alebo občania, ktorí majú právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, a to na základe petície podpísanej najmenej 15 000 občanmi. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb (Čl. 101 ods. 3 Ústavy SR).

Návrh na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky musí obsahovať

  • a) meno, priezvisko a titul kandidáta,
  • b)dátum narodenia,
  • c) zamestnanie kandidáta, ktoré vykonáva v čase podania návrhu,
  • d) adresu trvalého pobytu kandidáta,
  • e)vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a že spĺňa podmienky na zvolenie za prezidenta.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky preskúmava do siedmich dní od doručenia návrhu na kandidáta, či návrh alebo petícia obsahujú zákonom ustanovené údaje; pri petícii preskúmava aj to, či sú splnené požiadavky ustanovené osobitným zákonom (Čl. 101 ods. 3

Ústavy SR, § 103 zákona č. 180/2014 Z. z. a zákon č. 85/1990 Zb.). Ak návrh spĺňa ustanovené podmienky, predseda Národnej rady Slovenskej republiky návrh prijme, inak ho odmietne.

Proti odmietnutiu návrhu na kandidáta môže dotknutý kandidát podať návrh na vydanie rozhodnutia o prijatie jeho návrhu na príslušný súd.


Spôsob voľby prezidenta ustanovuje Zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky


Dátum vytvorenia: 17.2.2018

Dátum aktualizácie: 17.2.2018


Tu je stručný zoznam mojej činnosti posledných rokov:

Čo som už dokázal

Grafické materiály k voľbám

Pripravujeme

Všeobecné informácie o voľbách


Kľúčové slová: Prezidentské voľby, Kandidát na prezidenta, Voľby prezidenta, hlasovanie, hlas, election, vote