Zákon o volebnej kampani

Ako je upravené financovanie kampane na Prezidenta SR v roku 2019

Volebnú kampaň prezidenta Slovenskej republiky upravuje Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani v znení neskorších predpisov.


§ 5 Financovanie volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

(1) Kandidát na prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kandidát na prezidenta“) môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť najviac 500 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty spolu pre obidve kolá volieb. Do tejto sumy sa započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu kandidáta, ktoré kandidát na prezidenta vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a náklady, ktoré kandidát na prezidenta uhradil alebo má uhradiť. Ak sa politická reklama, inzerát alebo program zverejnili alebo odvysielali bezplatne alebo za zníženú cenu u iného vysielateľa ako v Rozhlase a televízii Slovenska, započítava sa do uvedenej sumy ich obvyklá cena.

(2) Za náklady kandidáta na prezidenta na volebnú kampaň sa považuje súčet všetkých finančných prostriedkov, darov a iných bezodplatných plnení oceniteľných peniazmi, ktoré kandidát na prezidenta vynaloží na úhradu platenej inzercie alebo reklamy, na úhradu politickej reklamy, na úhradu za zhotovenie reklamných plagátov, letákov, iných propagačných materiálov a predmetov a akýchkoľvek ďalších plnení spojených s volebnou kampaňou, bez ohľadu na to, či povinnosť úhrady vznikla priamo kandidátovi na prezidenta alebo tretím osobám.

(3) Kandidát na prezidenta môže prijať dary a iné bezodplatné plnenia na volebnú kampaň iba od

 • a) fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • b) právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky,
 • c) politickej strany, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike.

(4) Kandidát na prezidenta nesmie prijať dar ani iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň od

 • a) štátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
 • b) právnickej osoby, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
 • c) právnickej osoby, v ktorej má majetkovú účasť štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
 • d) občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu, záujmového združenia právnických osôb, združení obcí a organizácií s medzinárodným prvkom,
 • e) verejnoprávnej inštitúcie a ani právnickej osoby zriadenej zákonom,
 • f) osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie.

(5) Finančné prostriedky určené na volebnú kampaň musí kandidát na prezidenta viesť na osobitnom účte v banke.

(6) Údaje na osobitnom účte podľa odseku 5 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi kandidát na prezidenta v listinnej podobe alebo elektronickej podobe ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.

(7) Na osobitný účet podľa odseku 5 musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Na požiadanie ministerstva vnútra musí kandidát na prezidenta preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.

(8) Na osobitný účet možno vkladať finančné prostriedky do 48 hodín predo dňom konania volieb. Na osobitný účet nesmú byť prijaté finančné prostriedky po lehote podľa prvej vety.

(9) Výpisy z účtu podľa odseku 5 musí kandidát na prezidenta uchovávať päť rokov od ich vydania.

(10) Kandidát na prezidenta vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia daru alebo iného bezodplatného plnenia, ich hodnoty a identifikačných údajov darcu alebo identifikačných údajov zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie. Na účely započítania daru alebo iného bezodplatného plnenia do nákladov na volebnú kampaň je kandidát na prezidenta povinný započítať rozdiel medzi cenou uvedenou v zmluve a cenou obvyklou.

(11) Kandidát na prezidenta vedie osobitnú evidenciu o použití prostriedkov podľa odsekov 5 a 10 na volebnú kampaň v členení

 • a) náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
 • b) náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
 • c) náklady na vysielanie politickej reklamy,
 • d) náklady na úhradu volebných plagátov,
 • e) cestovné výdavky,
 • f) prehľad darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnotu,
 • g) všetky ostatné náklady kandidáta na prezidenta na svoju propagáciu,
 • h) prehľad nákladov, ktoré kandidát na prezidenta vynaložil na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a číslo platobného účtu vedeného v banke, z ktorého boli náklady uhradené; ak žiadne náklady nevynaložil, doloží o tom čestné vyhlásenie.

(12) Kandidát na prezidenta je povinný zverejniť na svojom webovom sídle informáciu v členení podľa odseku 11 a túto doručiť ministerstvu vnútra v listinnej podobe a v elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb.

(13) Ministerstvo vnútra zverejní informáciu podľa odseku 12 do 30 dní od jej doručenia v listinnej podobe na svojom webovom sídle a je prístupná verejnosti päť rokov.

(14) Doklady z evidencie podľa odsekov 10 a 11 musí kandidát na prezidenta uchovávať najmenej päť rokov od ukončenia volebnej kampane.

(15) Kandidát na prezidenta je povinný na požiadanie ministerstva vnútra predložiť doklady podľa odsekov 5, 10 a 11 a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa týchto dokladov do desiatich dní od doručenia žiadosti.

(16) Politická strana pri vedení volebnej kampane na prezidenta má postavenie tretej strany podľa § 8.


§ 8 Volebná kampaň vedená treťou stranou

(1) Treťou stranou na účely tohto zákona je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zaevidovaná Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“).

(2) Treťou stranou na účely tohto zákona nemôže byť

 • a) štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
 • b) právnická osoba, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
 • c) právnická osoba, v ktorej má majetkovú účasť štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
 • d) verejnoprávna inštitúcia a právnická osoba zriadená zákonom,
 • e) fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • f) právnická osoba, ktorá má sídlo v zahraničí.

(3) Žiadosť o zaevidovanie musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, a obchodné meno a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, názov a sídlo, právnu formu a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ide o právnickú osobu. Žiadosť sa podáva na tlačive, ktoré zverejňuje štátna komisia na svojom webovom sídle.

(4) Ak je žiadosť o zaevidovanie úplná, štátna komisia zaeviduje tretiu stranu bezodkladne. Na evidenciu tretích strán sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Tretia strana môže začať volebnú kampaň, len čo bola zverejnená v zozname podľa odseku 5.

(5) Zoznam tretích strán zverejňuje štátna komisia na svojom webovom sídle. Zoznam musí byť verejne prístupný; musí byť prístupný aj po ukončení volebnej kampane, a to šesť mesiacov od vyhlásenia výsledkov volieb. Číslo občianskeho preukazu a dokladu o pobyte nie je súčasťou zverejňovaných ani sprístupňovaných údajov.

(6) Zoznam tretích strán vedie štátna komisia samostatne pre každé voľby.

(7) Tretia strana môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 100 000 eur, a ak ide o voľby do orgánov územnej samosprávy, najviac 25 000 eur.

(8) Finančné prostriedky určené na volebnú kampaň musí tretia strana viesť na osobitnom účte v banke. Údaje na osobitnom účte musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi tretia strana v listinnej podobe alebo elektronickej podobe ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.

(9) Na osobitný účet podľa odseku 8 musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného platobného účtu. Na požiadanie ministerstva vnútra musí tretia strana preukázať, kto je vlastníkom platobného účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.

(10) Na osobitný účet možno vložiť finančné prostriedky do 48 hodín predo dňom konania volieb. Na osobitný účet nesmú byť prijaté finančné prostriedky po lehote podľa prvej vety. Vlastník osobitného účtu je povinný zabezpečiť, aby po lehote podľa prvej vety nemohli byť na osobitný účet pripísané finančné prostriedky.

(11) O použití prostriedkov na volebnú kampaň tretia strana vedie evidenciu, ktorá obsahuje

 • a) náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
 • b) náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
 • c) náklady na umiestňovanie volebných plagátov,
 • d) náklady neuvedené v písmenách a) až c) vynaložené na volebnú kampaň.

(12) Doklady z evidencie podľa odseku 11 a výpisy z účtu musí tretia strana uchovávať najmenej päť rokov od ukončenia volebnej kampane.

(13) Tretia strana je povinná na požiadanie ministerstva vnútra predložiť doklady podľa odsekov 8 a 11 a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa týchto dokladov do desiatich dní od doručenia žiadosti.

(14) Tretia strana je povinná do desiatich dní po ukončení volebnej kampane zverejniť prehľad nákladov podľa odseku 11 na svojom webovom sídle na dobu 60 dní.


Spôsob voľby prezidenta ustanovuje Zákon v voľbách a výkone volebného práva


Dátum vytvorenia: 15.8.2018

Dátum aktualizácie: 15.8.2018


Tu je stručný zoznam mojej činnosti posledných rokov:

Čo som už dokázal

Grafické materiály k voľbám

Pripravujeme

Všeobecné informácie o voľbách


Kľúčové slová: Prezidentské voľby, Kandidát na prezidenta, Voľby prezidenta, hlasovanie, hlas, election, vote